Koolis töötab teisipäeviti eripedagoog-logopeed

Olustvere põhikoolis töötab teisipäeviti kell 8.20-12.10 eripedagoog-logopeed

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.
Eripedagoog kogub andmeid õpilase arengu kohta, valib sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja materjalid. Hindamise käigus selguvad õpilase omandatud ja kujunemisjärgus olevad oskused. Tulemuste analüüsi põhjal selgitab eripedagoog välja õpilase õpitulemuste taseme ja toe vajaduse. Eripedagoog dokumenteerib hindamise tulemused õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ja valib koostöös klassi-/aineõpetajaga sobivad meetodid ja vahendid lapse erivajadusest lähtuvalt. Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib tulemused.
Informeerib ja nõustab õppetööga toimetuleku toetamiseks õpilase arengulistest vajadustest õpilase vanemaid.

Logopeedi ülesanne on õpilaste hindamise käigus kommunikatsioonihäiretega õpilaste
väljaselgitamine; hääle-, kõnesujuvuse ning neelamisprobleemide märkamine; suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; sobiva suhtluskeskkonna soovitamine ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilaste keele- ja kõnearengu toetamisel.
Lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest, vajadusest ja keskkonnast, valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas või individuaalselt), teeb ettepanekud logopeedilise abi mahu ja sageduse määramiseks.
Logopeed arendab, taastab või kompenseerib õpilase kommunikatsioonivõimet, sealhulgas arendab õpilase sõnavara ning oskust kasutada keelelisi vahendeid, kujundab õpilase oraalmotoorseid oskusi ja täpsustab hääldust, kujundab hääle omadusi ja kasutusoskust, õpetab kõnetehnikaid kõne sujuvuse parandamiseks, võtab vajadusel kasutusele kõnet toetava või asendava suhtlusvahendi. Koostöös õpetaja ja eripedagoogiga kujundab logopeed õpilase kirjaliku kõne oskusi.
Lähtudes õpilase kõne- ja keele erivajadustest nõustab ja juhendab õpetajaid sobivate
keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel (individualiseerimine, sobilike meetodite, õppematerjali, abivahendite valik ja kohandamine) või individuaalse õppekava koostamisel.
Logopeed osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide poole.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.