Vastuvõtt

Avaldus Olustvere Põhikooli astumiseks
Avaldus õpilaspileti saamiseks

Avaldus pikapäevarühma astumiseks

1. klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos taotlusega
1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
3) õpilase tervisekaart
4) õpilase pilt õpilaspiletile.

2.-9. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
3) õpilase tervisekaart;
4) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
5) eelmisest koolist väljastatud direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, õppeaasta keskel ka hinneteleht;
6) õpilase pilt õpilaspiletile.

 

Comments are closed.